Veřejná zakázka: Demolice bývalých objektů ČD na p. č. 810 a p. č. 808 v k. ú. Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1572
Systémové číslo: P19V00000117
Datum zahájení: 06.05.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice bývalých objektů ČD na p. č. 810 a p. č. 808 v k. ú. Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DPS, která bude řešit demolici bývalých objektů ČD na p.č. 810 a p.č. 808 v k.ú. Sokolov, včetně přípojek inženýrských sítí. Způsob sanace prostoru po demolici bude stanoven na základě průzkumných prací v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Plnění se skládá z následujících částí:

a) zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby. Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí zpracování projektové dokumentace je též:
- Zajištění veškerých vstupních podkladů, průzkumů (především pak zjištění přítomnosti azbestu v konstrukcích), posouzení a zaměření nutných ke zpracování projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.
- Zajištění veškerých finálních souhlasů správců sítí technické infrastruktury s odpojením objektů od páteřních vedení.
- Zpracování soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Zpracování etapového harmonogramu bouracích prací, které budou prováděny v rámci demolice.

b) zajištění povolení odstranění stavby
- zhotovitel zajistí: všechny doklady a dokumenty nutné pro podání žádosti o vydání povolení odstranění stavby, zpracování žádosti o vydání povolení odstranění stavby a podání této žádosti u příslušného stavebního úřadu, zastupování objednatele v tomto správním řízení a učinění veškerých úkonů a jednání potřebných pro vydání povolení odstranění stavby. Tato část díla je považována za dokončenou nabytím právní moci povolení odstranění stavby a bude předána objednateli ve formě originálu povolení odstranění stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky