Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010041867
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Sokolov
Identifiakční číslo:
00259586
Poštovní adresa:
Rokycanova 1929
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Tel.:
+420 359808284
K rukám:
Ing. Sandra Linhová
       
E-mail:
sandra.linhova@mu-sokolov.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sokolov.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.sokolov.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
„Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Pozemky p.č.: 2008/10, 2009/1, 2010, 2012/1 2071, 2066/1 a 2008/8, vše v k.ú. Sokolov.
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Záměr „Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k. ú. Sokolov“ řeší obnovu stávajícího lesoparku o rozloze cca 2,7 ha, který je umístěn na území formálně označovaném jako Městská hora v intravilánu města Sokolov. Jedná se o kácení a ošetření dřevin, úpravu terénu a cestní sítě, výsadbu dřevin a založení trávníku včetně následné péče.

(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
3 500 000
a
4 500 000
Měna:
CZK
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45112700-2
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
01/09/2016 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/10/2016 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2017 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním této veřejné zakázky naplněny:
Základními cíli stavby je posílit:
- biodiverzitu sídelní krajiny centrální části města
- ekologickou stabilitu porostu v minulosti postiženého naprostou absencí údržby
- obnovu funkčních ploch sídelní zeleně, zlepšujících kvalitu života obyvatel
- stávající zelený prstenec okolo města
- celkovou hodnotu urbanizované kulturní krajiny zájmového území.
Z hlediska biodiverzity je cílem:
- diverzifikovat druhovou skladbu a zvýraznit stratifikaci porostů a v delším časovém horizontu vytvořit podmínky tak, aby porost získal vzdálený charakter vlhčí acidofilní doubravy
- vytvořit podmínky pro hnízdění ptáků, rozvoj společenstev plazů a drobných savců.
Dalším cílem projektu je zvýraznění zeleného prstence okolo města Sokolova, který nyní tvoří na severozápadním perimetru města oblouk počínající lesnickým arboretem Antonín přes lokalitu Jižního lomu a lesopark Bohemia, který nakonec přechází do lesoparku pod rozhlednou Hard a hřbitova, který odděluje městskou zástavbu na severním okraji od areálu chemičky.
V současné době dotčené území představuje nevyužitý přírodní potenciál v samém centru města. Po provedených úpravách dle projektu zde vzniknou chybějící prostory pro odpočinek a rekreaci našich občanů v lesním a parkovém přírodním prostředí. Realizace je s ohledem na současný stav území potřebná a nezbytná. Vedle environmentální a urbanistické funkce bude lesopark plnit rovněž funkci rekreační.

b) popis předmětu veřejné zakázky:
IO 01 - Příprava území
IO 02 - Hrubé terénní úpravy
IO 03 - Úprava pěšin
IO 04 - Ošetření dřevin a výsadby
c)popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Stávající kompaktní porost vzrostlých dřevin centrálního svahu bude rozrušen plošným kácením a vytvořením volné plochy tzv. bezlesí podél centrální pěšiny a horizontálního zlomu, které bude na východním okraji obnažovat skalní útvar a zasahovat až do prostoru východního svahu. Ostatní plochy vzrostlých dřevin budou upraveny provedením výchovných probírek tak, aby se vytvořila základní a stabilní kostra stávajících porostů. Uvolněné plochy budou upraveny v rámci objektu terénních úprav tak, aby byly eliminovány výrazné terénní nerovnosti. Nakonec budou provedeny výsadby stromů i skupin keřů. Vybrané perspektivní dřeviny budou ošetřeny tak, aby se vytvořil udržitelný a stabilní lesoparkový porost, který bude v delším časovém horizontu vzdáleně získávat částečně charakter vlhčí acidofilní doubravy, s prvky skalní javorové lipiny. Ponechání vybraných dřevin s doplněním druhového spektra je navrženo s respektováním stávajícím podmínek.

d)předpokládaný termín splnění: 30.11.2017

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Identifikační číslo EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000135
Operační program životního prostředí
Prioritní osa 4 – Ochrana přírody,
Oblast podpory 4.4. – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Tento projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
07/07/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh