Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010095130


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Sokolov
Identifiakční číslo:
00259586
Poštovní adresa:
Rokycanova 1929
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Tel.:
+420 359808285
K rukám:
Milada Dudková
       
E-mail:
milada.dudkova@mu-sokolov.cz
Fax:
+420 359808300
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sokolov.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Hornický dům - oprava hlavního vstupu
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
k.ú. Sokolov
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Opravy se týkají:
1./ balkonu nad hlavním vstupním schodištěm, nacházejícím se na jižní fasádě
2./ hlavního schodiště do objektu
3./ konstrukce pod hlavním schodištěm (včetně sanace svislé obvodové stěny).
4./ závětří, které na schodiště navazuje
Shrnutí stávajícího stavu výše uvedených stavebních částí:
V současné době jsou u balkonu zřejmé degradace povrchových úprav. Po provedení stavebních průzkumu byly zjištěny vážné poruchy hydroizolace a nedostatečné odvodnění ploch pomocí vpustí.
Hlavní vstupní kamenné schodiště vykazuje statické poruchy, které se projevují popraskáním některých kamenných stupňů, dále pak degradací cihelných nosných žeber schodiště a vzlínáním vlhkosti do svislých obvodových konstrukcí objektu.
V prostoru závětří jsou patrné poruchy stávající keramické dlažby.
Projektová dokumentace řeší sanaci svislé konstrukce balkonu, včetně povrchových úprav a novou skladbu konstrukce podlahy balkonu. U hlavního kamenného schodiště a závětří dojde k celkové výměně nosných konstrukcí, včetně základů a cihelných nosných žeber, dále bude provedena nová železobetonová podkladní deska pod nové kamenné stupně (popř. repasované stávající) a pod podestu závětří. Bude provedena sanace zdiva pod stávajícím hlavním schodištěm.

Objekt jako takový je nemovitou kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP: 34583/4-555, IdReg:146331, památkou od 3.5.1958 – list památky – viz dokladová část DPS).
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
7 500 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45000000-7
 
Další předměty
45212300-9
45262510-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
25/09/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
01/04/2015 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
31/08/2015 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb
Účelem je provedení sanace hlavního kamenného schodiště, závětří a balkonu.

b) popis předmětu
Opravy se týkají:
1./ balkonu nad hlavním vstupním schodištěm, nacházejícím se na jižní fasádě
2./ hlavního schodiště do objektu
3./ konstrukce pod hlavním schodištěm (včetně sanace svislé obvodové stěny).
4./ závětří, které na schodiště navazuje
Shrnutí stávajícího stavu výše uvedených stavebních částí:
V současné době jsou u balkonu zřejmé degradace povrchových úprav. Po provedení stavebních průzkumu byly zjištěny vážné poruchy hydroizolace a nedostatečné odvodnění ploch pomocí vpustí.
Hlavní vstupní kamenné schodiště vykazuje statické poruchy, které se projevují popraskáním některých kamenných stupňů, dále pak degradací cihelných nosných žeber schodiště a vzlínáním vlhkosti do svislých obvodových konstrukcí objektu.
V prostoru závětří jsou patrné poruchy stávající keramické dlažby.
Projektová dokumentace řeší sanaci svislé konstrukce balkonu, včetně povrchových úprav a novou skladbu konstrukce podlahy balkonu. U hlavního kamenného schodiště a závětří dojde k celkové výměně nosných konstrukcí, včetně základů a cihelných nosných žeber, dále bude provedena nová železobetonová podkladní deska pod nové kamenné stupně (popř. repasované stávající) a pod podestu závětří. Bude provedena sanace zdiva pod stávajícím hlavním schodištěm.

Objekt jako takový je nemovitou kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP: 34583/4-555, IdReg:146331, památkou od 3.5.1958 – list památky – viz dokladová část DPS).

c) popis vzájemného vztahu a potřeb
Sanací dojde ke zlepšení technického stavu objektu MDK - Hornický dům, zejména těch částí, které vykazují největší degradace vlivem povětrnostních podmínek, vzlínající vlhkostí, poruchy hydroizolace a nedostatečného odvodnění.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Platební podmínky budou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/08/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh