Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401010089539


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Město Sokolov
Identifiakční číslo:
00259586
Poštovní adresa:
Rokycanova 1929
Obec:
Sokolov
PSČ:
35601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Tel.:
+420 359808313
K rukám:
Jana Kožíšková
       
E-mail:
Jana.Koziskova@mu-sokolov.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.sokolov.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://ezak.sokolov.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Parkoviště v ul. Karla Hynka Máchy, Sokolov
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Sokolov, ul. Karla Hynka Máchy, parc.č. 909, k.ú. Sokolov
Kód NUTS CZ041 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Záměrem investora je výstavba dvanácti nových parkovacích míst na stávající zatravněné ploše v blízkosti křižovatky ulic Jednoty a K.H. Máchy za budovou Policie ČR na pozemku p.č. 909, 907 a 108 v k.ú. Sokolov, a s tím nezbytně nutné vyvolané investice - výstavba veřejného osvětlení, ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí a odvodnění.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 700 000
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45211360-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
11/07/2014 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
18/08/2014 (dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
30/11/2014 (dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) popis potřeb, které mají být splněním této veřejné zakázky naplněny:
Účelem tohoto projektu je rozšíření stávající kapacity parkovacích míst v dotčeném území, a to zejména z důvodu, že stávající stav nepokrývá potřebnou kapacitu.
b) popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky výstavba dvanácti nových parkovacích míst na stávající zatravněné ploše v blízkosti křižovatky ulic Jednoty a K.H. Máchy za budovou Policie ČR na pozemku p.č. 909, 907 a 108 v k.ú. Sokolov, a s tím souvisejí nezbytně nutné vyvolané investice - výstavba veřejného osvětlení, ochrana a přeložky stávajících inženýrských sítí a odvodnění.
c)popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Realizací veřejné zakázky dojde ke zlepšení dopravní situace tzv. dopravy v klidu v dotčeném území.
d)předpokládaný termín splnění: 30.11.2014

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Dle platných právních předpisů.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/uradkontakt/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.sokolov.cz/scripts/detail.php?pgid=139
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/kop/sokolov
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
10/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh